Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och analysera webbplatsens trafik. Privacy Policy.
Sätt AI på ledningsgruppens agenda

Utmana din ledningsgrupp med rätt frågor om AI

McKinseys senaste stora AI-rapport visar att AI börjar bli en allt vanligare del av företags strategier och verksamheter. Att som beslutsfattare förstå var AI-lösningar skapar värde är en stark framgångsfaktor. Det är också viktigt att veta hur AI används på ett ansvarsfullt sätt och när AI inte har möjlighet att skapa påvisbart värde. För att du som VD ska kunna styra din organisation i rätt riktning måste du kunna ställa rätt frågor om AI till din ledningsgrupp. Här ger vi dig några av de viktigaste nycklarna till att förstå, analysera och agera på nya möjligheter och utmaningar som AI ger upphov till.

AI är allt oftare en stark framgångsfaktor i branscher där teknisk innovation ritar om spelplanen i rasande fart. Rätt lösning på rätt plats kan bland annat effektivisera arbete, skapa nya affärsmöjligheter och ge bättre beslutsunderlag inför framtida satsningar. För medelstora och större organisationer kommer användandet av AI-lösningar att bli helt avgörande för verksamhetens konkurrenskraft och överlevnad.

Vad är egentligen AI?

Termen AI syftar förenklat på självlärande datasystem som kan känna av och tolka omgivningen, för att därefter skapa beslutsunderlag eller fatta egna beslut. I grunden handlar det om att avlasta den mänskliga medarbetaren via automatisering genom att algoritmer gör mer av “tänkandet” åt oss människor. Rätt utfört leder AI-investeringar till högre effektivitet, minskad risk och mycket mycket snabbare processer. Inom vissa områden kan även AI ge upphov till radikalt nya affärsmöjligheter (t.ex. självkörande taxibilar)

The Matrix, Copyright Warner Bros.

Det du ser i sci-fi-filmer som “The Matrix”, “Transcendence” eller “Her”, där datorer helt agerar som människor, kallas AGI eller Artificial General Intelligence. Riktigt så långt har vi inte kommit än i verkligheten. Däremot hittar du AI i alltifrån vardagsprodukter som Siri och Über till globala plattformar som Amazon eller SAP. Här och nu, handlar implementering av AI främst om att använda viss specifik matematik ihop med olika utvecklingsverktyg för att ta fram algoritmer och program som tränas, för att sen lära sig själva och kontinuerligt förbättras. Ofta är en färdig AI-lösning en kombination av olika dataplattformar, affärslogik, AI-algoritmer och externa AI-verktyg, som ofta också kopplas till diverse existerande processer.

Var kan AI göra störst nytta i er verksamhet?

Olika verksamheter har olika behov. Nedan listar vi typiska funktioner där ni kan få stor draghjälp av AI, samt exempel på några viktiga frågor du som VD bör ställa till ansvarig CXO.

1. Ekonomi & Finans

Ekonomiprocesser inkluderar allt från bokföring av fakturor och attestering till rapportering och fraud detection. En färsk artikel från Computer Weekly visar att det finns många ännu outforskade områden inom ekonomi och finans där AI kan göra skillnad. Ekonomiavdelningen är en av de delar som transformeras allra snabbast av AI-utvecklingen då AI lämpar sig synnerligen väl för processer med mycket digital information och där “rätt och fel” är tämligen tydligt.

Frågor att diskutera och delegera:

 • Vilka manuella ekonomiprocesser är mest resurskrävande idag?
 • Är processerna tillräckligt standardiserade för att kunna hanteras av en AI-lösning?
 • Vilka värdeskapande områden skulle vi önska att våra medarbetare hade mer tid att fokusera på?
2. Inköp & logistik

Inköp och logistik går ofta hand i hand – och mycket kan automatiseras med hjälp av AI. Tillsammans med ett Last Mile Delivery-företag jobbar Violet exempelvis med att optimera leveransrutter med hjälp av Machine Learning (som är ett av de vanligaste AI-verktygen). Detta är ett område där en befintlig mjukvara ihop med nya AI-algoritmer kan ge mycket goda resultat.

Frågor att diskutera och delegera:

 • Hur ser matchningen av inköp mot avtal ut idag?
 • Kan vi förbättra optimeringen av våra leveransrutter?
 • Inom vilka områden kan våra forecasts förbättras?
3. Human Resources
Copyright Layke Analytics.

Rättvisa och pålitliga rekryteringsprocesser, effektiv talangförsörjning, onboarding av nyanställda och individanpassat lärande – viktiga saker för de flesta företagen. Svenska Layke Analytics har tillsammans med Violet tagit fram en AI-lösning som screenar och matchar kandidater mot jobb, enbart baserat på arbetslivserfarenhet och kompetens. 

Frågor att diskutera och delegera:

 • Vilka processer inom HR är idag mest resurskrävande?
 • Vilken information behöver vi mer av som vi har svårt att få fram själva?
 • Får kandidater och medarbetare snabb feedback?
 • Är våra rekryteringsprocesser rättvisa idag?

Här kan du läsa mer om hur Layke förändrar matchning och rekrytering.

4. Legal & Compliance

Att hålla koll på när avtal löper ut, vem som ansvarar för dem och att kunna matcha dem mot inköp och försäljning är vitalt för alla verksamheter. Advokatbyrån Synch valde att lösa utmaningarna med sina avtal med hjälp av AI vilket bl.a. Dagens Industri har skrivit om.

Utvecklingen inom det AI-område som kallas NLP, Natural Language Processing, har gått väldigt fort och det är nu möjligt för en AI att förstå komplexa texter, korsreferenser och t.ex. betydelsen av likartade ord.

Frågor att diskutera och delegera:  

 • Har vi enkel access och sökbarhet till våra avtal?
 • Vilka nya möjligheter att effektivisera vårt dagliga arbete finns i form av ny AI-mjukvara?
 • Vilka aktiviteter som kopplas till våra avtal skulle kunna automatiseras med hjälp av AI? (t.ex om medarbetare slutar, eller om lagrum uppdateras).
5. IT

AI kan göra mycket för er IT. Om ni hanterar stora mängder hårdvara och licenser är det extra viktigt att effektivt kunna hindra hackning, upptäcka säkerhetsrisker, se användarbeteenden och inte minst minimera er strömförbrukning. 

Frågor att diskutera och delegera: 

 • Vilka nya hot skapar AI mot oss?
 • Vilka nya möjligheter att effektivisera vårt dagliga arbete finns i form av nya AI-program?
 • Bygger vi IT och sparar data på ett framtidssäkrat sätt så att avancerad dataanalys och AI möjliggörs?
 • Kan IT-supportens kommunikation effektiviseras genom att intelligent automation?
6. Produktutveckling
Volvo360c, Copyright Volvo.

Inom detta område kan AI få en synnerligen strategiskt roll, särskilt om dina produkter och tjänster till stor del består av mjukvara. Att implementera AI i produkter kan göra dem smartare och förbättra användarupplevelsen. För globala bolag som Volvo och Scania har AI fått en central roll i produktutvecklingen av självkörande fordon. Ett annat exempel är uppstickaren Buddywise som har revolutionerat övervakning och olycksförebyggande på byggarbetsplatser med hjälp av AI.

Frågor att diskutera och delegera:

 • Använder vi några AI-teknologier i våra produkter/tjänster idag?
 • Om nej, har någon ansvar för att researcha denna potential?
 • Vad gör våra konkurrenter inom AI-området?
7. Produktion

Inom produktion kan AI bland annat användas för att optimera energiförbrukning och beläggning av såväl personal som produktionsutrustning, samt för att säkerställa att råvaror och komponenter finns på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Vidare ger uppkopplade sensorer ett enormt dataflöde som lämpar sig väl för att använda AI för att hitta mönster och störningar. En av Violets kunder använder sig t.ex. akustiksensorer för att förutse driftstörningar och när utbyte av reservdelar skall ske, sk. “predictive maintenance“.

Läs om hur så kallade “cobots” hjälper till att sänka arbetskostnaderna i tillverkningsanläggningar.

Frågor att diskutera och delegera:

 • Hur mäter och analyserar vi produktionen för att hitta fel och avvikelser?
 • Vilka delar i vår produktionskedja är mest beroende av bättre forecasting?
 • Vilka sensorer i kritiska processer skapar stora mängder data som är svår att agera på?
8. Försäljning & Marknad

Den som kan förutspå efterfrågan och köpbeteende får en ovärderlig fördel. Med AI-lösningar kan ni göra bättre prognoser och utföra dynamisk testning av budskap och kampanjer, agera i realtid på trender i sociala medier så väl som att automatisera support och kundkommunikation. En av Violets kunder inom dagligvaruhandeln använder sig av AI-driven forecasting för att bättre förutse efterfrågan och minska svinnet i butik, samt för att förstå hur externa faktorer som väder påverkar försäljningen.

Frågor att diskutera och delegera:

 • Vilken förbättrad data anser din CMO/CSO skulle öka er försäljning mest?
 • Vilka delar av dialogen med kunderna kan automatiseras för att bli snabbare, effektivare och bättre?
 • Får ni ut datan och insikterna ni behöver från er BI-plattform?
 • Kan delar av försäljningen automatiseras?
9. Customer Success & Support
GoFrendly App, Copyright GoFrendly.

Framstegen inom det AI-område som heter NLP, Natural Language Processing, har varit enorma det sista decennier och det finns nu algoritmer och lösningar för att tolka och förstå innehållet i allt från CVs och lagtexter till kommentarer på social media och ilskna mejl. De flesta av oss har redan automatiserade växlar och dessa blir smartare varje dag.

Violet har hjälpt det sociala nätverket GoFrendly att synliggöra användarmönster genom att skapa och kategorisera data utifrån flera miljoner textmeddelanden.

Läs mer om GoFrendlys samarbete med Violet här.

I november 2022 lanserade även forskningsbolaget OpenAI deras ChatGPT - den blixtsnabba chattboten som kan svara på frågor om nästan vilka ämnen som helst, på olika språk och till och med på olika konversationsstilar. ChatGPT är Open Source - gratis och fri för alla att använda.

Frågor att diskutera och delegera:

 • Har ni möjlighet att effektivisera kundsupporten baserat på automatisk klassificering och  prioritering?
 • Kan ni automatisera bortrensning av opassande och felaktiga kommentarer i era externa forum?
 • Kan automatisk bevakning av externa siter, t.ex. produktforum, leda till snabbare insikter?
10. Business Intelligence

AI kan gräva mycket snabbare och djupare i datan än människor klarar manuellt. Att automatisera insamling, aggregering och analys av stora datamängder är en av de viktigaste åtgärderna ni kan göra för att få ert företag att växa.

Läs gärna vår artikel om kreativ AI och Business Intelligence här.

Frågor att diskutera och delegera:

 • Hur gör ni för att hitta mönster i er data idag?
 • Vilken information har ni svårt att få fram?
 • Kan AI användas för att hämta extern information och koppla den till er BI?

Ingen kan din affär och verksamhet lika bra som du. Och någon generell lösning på unika utmaningar existerar inte. Tjusningen med AI-algoritmer är dock att de kan skräddarsys utifrån era behov.

Vill du boka en inspirationsföreläsning eller en workshop med oss? Kontakta mig på: mattias.guilotte@violet.ai

Vill du ha mer inspiration? Håll dig uppdaterad genom att följa oss på LinkedIn.

Besök vår hemsida för att läsa mer: Violet.AI

Om Violet AI

Violet AI grundades 2018 som en av de första renodlade AI-byråerna i Norden. Idag består Violet av ett snabbväxande konsult- och rådgivningsteam samt fyra dotterbolag med totalt 50 anställda. Vi har expertis inom maskininlärning, avancerad dataanalys, intelligent automation, systemutveckling och AI-strategi.